Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >>
bild
Produktpass av möbler – låt oss göra det till en möjlighet!
EU planerar att införa digitala produktpass för ett antal produktgrupper, bland annat möbler. Farhågorna är många om ökad börda för företagen men ökad informationsdelning skulle också kunna leda till möjligheter.

För att förbereda den svenska möbelindustrin för det i EU föreslagna produktpasset, men också tillsammans se vilka möjligheter det skulle kunna innebära, startar nu projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden”. Projektet har som mål och tillsammans i värdekedjan vidareutveckla konceptet produktpass till en drivkraft för att främja ökad innovation, cirkularitet och konkurrenskraft genom hela värdekedjan av möbler. Projektet leds av CIT i samverkan med RISE och Antrop.

bild
Uppskatta klimatpåverkan för möbler med klimattal!
Hur kan man på ett enkelt sätt uppskatta klimatpåverkan för en möbelpark? Och vad kan man ”spara” i klimat-påverkan om man använder befintliga möbler vid en flytt?

Idag finns tex EPD för vissa specifika möblers miljöpåverkan men det är svårare att veta vad gamla eller ospecificerade möbler har för klimatavtryck. För att stötta i den typen av frågeställningar har RISE tagit fram en första uppsättning indikativa klimattal för olika möbeltyper. Klimattalen syftar till att ge en indikation på typiska kontorsmöblers klimatpåverkan och lämpar sig för uppskattningar av större möbelbestånd där enskilda möblers klimatpåverkan inte är känd. Talen kan också användas för att uppskatta klimatbelastningen för inköp av möbler i en verksamhet och kan ge incitament för återbruk för att nå verksamhetens klimatmål.
Var med och utveckla detta vidare!
Tillsammans med städer, regioner och återbruksaktörer diskuterar vi nu att ta klimattalen vidare till en databas och ett verktyg för att enkelt kunna beräkna klimattal för en verksamhet, också när det gäller olika former av renoveringsåtgärder. Vill du vara med på resan att utveckla detta vidare?
Hör av dig snarast till Clara.Wickman@ri.se.
bild
     
Helén Andersson
Avtalscontroller och inredare
Daniel Borg
Fastighetskoordinator
Cirkulära produktflöden möjliggjorde snabb omställning i Region Skåne
När coronapandemin slog till med full kraft ställdes höga krav på samhällets omställningsförmåga. Genom cirkulära upphandlingar och återbruk kunde Region Skåne snabbt inreda fältsjukhus och vaccinationscentraler, och slapp på så vis enorma extrakostnader.

bild
Nina Wolf
Strategiansvarig cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad
Cirkulär strategi hjälper Göteborg nå tuffa miljömål
I sitt nya miljö- och klimatprogram har Göteborgs Stad satt höga mål. År 2030 ska Göteborg ha bättre luftkvalitet, högre biologisk mångfald och ett klimatavtryck nära noll.

Ett av delmålen handlar om att klimatpåverkan från stadens egna inköp ska minska. Målsättningen är att klimatpåverkan från ny- och ombyggnation av byggnader och anläggningar samt från övriga inköp, utöver mat, ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2020. Dessutom ska avfallsmängderna enligt stadens nya avfallsplan minska med 30 procent per invånare i Göteborg och med 40 procent per heltidsanställd i stadens egna förvaltningar och bolag. En av strategierna för att nå målen är att driva på utvecklingen mot cirkulär ekonomi.

bild
CIRCLA – spårbarhet för hållbara värdekedjor
CIRCLA är ett nystartat initiativ inom spårbarhet som resultat av ett samarbete mellan delegationen för cirkulär ekonomi och fem strategiska innovationsprogram. I projektet samlas över 50 aktörer från olika branscher. CIRCLA ska fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri.
1x1 19035 cirkul%c3%a4r ekonomi
1x1
Mer att inspireras av kring cirkulär ekonomi
Det bubblar nu kring cirkulär ekonomi inom många branscher! På ri.se finns massor av spännande exempel och tips. Se tex hur SKF jobbar med en cirkulär affärsmodell, eller vilka saker man bör tänka på på vägen till en cirkulär affär!

Hur jobbar SKF med en cirkulär affärsmodell?

Åtta saker att tänka på - på vägen till en cirkulär affär

Sju fallgropar på vägen mot cirkulär ekonomi
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >>
Cirkularitet.se följer RISE riktlinjer för hantering av personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast för att användas i samband med cirkularitet.se och ge information kring relaterade projekt och händelser. Du kan avregistrera dig när som helst på länken Avregistrera i sidfoten nedan.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb