Ser mailet konstigt ut? Klicka här för webbversion
logo
Research Institutes of Sweden
Framtidens samhällsbyggnad #12 / DECEMBER 2023
18793 1 1
bild
18793 1 1
Den elproducerande stadsdelen är framtiden 
En energigemenskap innebär att man kopplar samman närliggande byggnader i ett mindre system där man kan producera, dela, återvinna och till och med lagra energi. Det är något som fastighetsbolaget Tornet har tagit fasta på vid utvecklandet av Tamarinden, en stadsdel i Örebro som vänder på det traditionella perspektivet. I stället för att enbart förbruka energin blir detta den elproducerande stadsdelen. 
- Det känns extra bra, att i en tid då tillgång till el och värme är viktigare än någonsin, kunna bidra till en stadsdel som ska kunna bli självförsörjande på energi. Ja, till och med kunna leverera till andra konsumenter när det blir ett överskott, säger Tornets projektledare Thomas Norr.

Monica Axell, affärsutvecklare inom energi och resurser på RISE, har stöttat Tornet tillsammans med sina kollegor.

– Med energigemenskap finns goda möjligheter till energieffektivisering som är gynnsamt både ur klimatsynpunkt och när det gäller att minska energikostnaderna inom energigemenskapen. Trygg energiförsörjning och resiliens har blivit allt viktigare drivkrafter för att starta energigemenskaper. På RISE bygger vi kompetens med nationella och internationell samarbetspartners från städer, akademi, energibolag och industri i ett antal satsningar, säger hon.

Läs hela artikeln om hur energigemenskaper kan utvecklas för både ett nybyggt och befintligt bostadsområde.
bild
TIPS
Följ Framtidens samhällsbyggnad på Linkedin
Missa inget viktigt, klicka här
 
25569 minskad energigap
Minskat energigap för nya flerbostadshus kräver bättre arbetssätt
Måste vi använda energi i onödan? Med ökat tryck på klimatfrågor och höga energipriser måste vi göra bättre analyser i tidiga skeden och i projektering för att spara pengar och klimat – arbetssätt måste förbättras! Det menar Per Kempe, forskare på RISE som har skrivit ett utförligt blogginlägg om energieffektivitet.

- Om man vill spara energi i ett nytt flerbostadshus måste man vara noga med hur man planerar och bygger det. Det behövs beräkningar i tidiga skeden på hur mycket värme som går förlorad från distributionssystem i flerbostadshuset, så man kan optimera distributionssystemens design.

Läs hela blogginlägget om minskat energigap för flerbostadshus
25578 josefine nyhetsbrev bild vatten
RISE leder forskning för effektivisering av vattenanvändning i svenska hushåll
Den ökande bristen på vatten till följd av klimatförändringar och kapacitetsbrister i dricksvattenförsörjningssystemen har satt strålkastarljuset på behovet av att effektivisera vattenanvändningen i hushåll runt om i Sverige. För att ta itu med denna utmaning tar nu RISE ledningen i ett projekt som syftar till att implementera och utvärdera lösningar för att minska vattenanvändningen.

- ­Vatten är en av våra mest värdefulla naturresurser, och med ökande påfrestningar på våra vattenförsörjningssystem är det avgörande att vi tar ansvar för att använda vatten på ett mer effektivt sätt. Vårt arbete är inriktat på att implementera och utvärdera olika kombinationer av lösningar för att minska vattenanvändningen i svenska hushåll. Genom att kombinera tekniska innovationer med beteendeförändringar vill vi skapa en grund för vattenbesparingar, säger Josefine Klingberg, projektledare på RISE.

Läs hela berättelsen om effektivare vattenanvändning och hur RISE kan hjälpa er verksamhet i vattenfrågor
bild
Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag
Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osäker omvärld och möjliggör omställning för att möta komplexa utmaningar och nå långsiktiga mål.

Läs mer om hur din verksamhet kan stärkas med hjälp av Framsyn hos RISE
25579 karin jaxmark tynnered duoton
Från utsatt område till möjligheternas arena – Tynnered visar vägen inom social hållbarhet
För att bryta negativa utvecklingsspiraler i boendeområden behöver olika aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och civilsamhället samverka. Det är lättare sagt än gjort, men i Tynnered har man lyckats skapa en positiv utveckling mycket tack vare ett stort engagemang från många aktörer.

Tillsammans med RISE, Stena Fastigheter, Volvo Cars och Stiftelsen för byggandets managementfrågor genomförs satsningen ORKA som fokuserar på fyra områden: stadsutveckling, skola, fritid och arbete.

- Syftet är att öka tryggheten i Tynnered och samtidigt öka stoltheten över att växa upp och bo i området, förklarar Karin Jaxmark, projektledare för Destination Tynnered.

Enligt Pontus Berger som arbetar med talangattraktion och social inkludering på Volvo Cars.

- Det är en överlevnadsfråga för oss och vi vill hitta morgondagens arbetskraft. Bara fram till 2027 i fordonsindustrin i Göteborgsområdet kommer det finnas behov av 10 000 människor. När vi ser att stora grupper är utanför arbetsmarknaden och inte klarar grundskolan och gymnasiet med godkända betyg så är det viktigt att jobba aktivt med de här frågorna, säger han.

Läs mer om ORKA - satsningen på att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet
bild
Certifierad energiexpert
I princip alla landets bostäder ska energideklareras. Det är ett kvitto på att byggnaden uppfyller gällande regler om effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Den ska upprättas av en Certifierad Energiexpert. RISE är via Swedac ackrediterad för att genomföra denna certifiering.
25513 world energy forum bild
World Energy Outlook 2023
Effekterna av den globala energikrisen på bl.a. energipriser och handelskedjor har stabiliserats, men det geopolitiska läget och den globala ekonomin innebär fortsatt risk för ytterligare störningar på energimarknaderna.

I slutet av november presenterades rapporten World Energy Outlook av International Energy Agency (IEA):s Chief Energy Modeller, Laura Cozzi i ett digitalt möte hos Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet.

Monica Axell, affärsutvecklare inom energi och resurser på RISE, kommenterar rapporten:

- Vi befinner oss i en enormt dynamisk fas där riskspridning och en ökad satsning på den gröna omställningen är enormt viktigt för klimatet och konkurrenskraften. Just nu pågår en kapplöpning mot toppen. Det är riktigt glädjande med det snabbt ökande intresset för gröna investeringar. Jag är stolt över det arbete vi gör på RISE genom att arbeta aktivt med IEA och vår närvaro inom EU. Min förhoppning är att Sverige kraftsamlar och ökar insatserna när det gäller internationellt samarbete samt ökar insatserna på forskning och innovation för att värna konkurrenskraften för svensk industri och samtidigt påskynda omställningen nationellt, säger hon.

Läs rapporten från World Energy Forum via Linkedin för Framtidens samhällsbyggnad
25570 klimatanpassning
Klimatanpassning nödvändig för att klara framtidens utmaningar
Ett häftigt skyfall kan få förödande konsekvenser i en asfalterad stad där vattnet har små möjligheter att rinna undan. Klimatanpassning är ett brett område som innefattar många olika inriktningar och behov av kompetens. Inom RISE finns expertis som kan stötta i allt från strategiskt arbete med klimatanpassning till utvärdering av egenskaper och funktion hos material och produkter. Vi kan t.ex. erbjuda utbildningar, utredning och analys, test och verifiering samt konsultation.

Läs mer om hur vi på RISE arbetar med klimatanpassat samhällsbyggande och kan hjälpa er verksamhet
25517 betcrete puff nyhetsbrev
BETCRETE - utvecklar framtidens betong
Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. 30 miljarder ton används varje år till våra bostäder, byggnader, tunnlar, broar och vägar. De miljömässiga utmaningarna finns i tillverkningen. Produktion av kalkbaserad cement, en viktig komponent i betong, står för 95 procent av betongens totala koldioxidutsläpp. Sedan 2019 har satsningen BETCRETE, under ledning av RISE, arbetat med att driva implementering av färdplaner för klimatneutral cement- och betongproduktion och dess användning.
 
- I dagsläget har vi inga relevanta alternativa material som kan ersätta större volymer av cement och betong i Sverige. Eftersom rent portlandcement står för en betydande andel av koldioxidutsläppen, cirka 7 % av världens utsläpp, även om det endast utgör cirka 4 % av de svenska koldioxidutsläppen, behövs olika alternativa cementbaserade material utvecklas och utvärderas, säger Katarina Malaga, betongexpert på RISE.

Läs mer om Betcrete i en artikeln från Byggteknikförlaget och hur RISE tillsammans med branschaktörer är med och utvecklar framtidens betong
25653 energiklassning
Energiklassning hjälper konsumenter och fastighetsaktörer att välja rätt sanitetsarmaturer
Att spara energi är smart på många sätt och via den öppna och frivilliga energiklassningen från SIS/TK 519, så har armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter enats om en märkning som liknar den för vitvaror.

- Syfte med energiklassningen är att hjälpa bland annat konsumenter och fastighetsaktörer att opartiskt välja energibesparande sanitetsarmaturer som köksblandare, tvättställsblandare och termostatblandare med dusch. Labbtester har visat att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika fabrikat och modeller av tappvattenarmaturer, säger Joacim Melin, Certifieringsingenjör på RISE.

RISE kan hjälpa till med hela processen för att energiklassificera en sanitetsarmatur, allt från testning, certifiering och årliga kontrollbesök.

Läs mer om energiklassning av sanitetsarmaturer och hur RISE kan hjälpa till
25461 MISTRA INFRAMAINT BILD
Smartare underhåll - spännande lärdomar från Mistra Inframaint 
Mistra InfraMaint är ett tioårigt forskningsprogram om infrastrukturunderhåll och tillgångsförvaltning för väg, järnväg och VA.Programmet har nu nått ett första etappmål på resan mot robust, resilient och hållbar infrastruktur. I slutrapport för Fas 1 presenteras resultaten så här långt och ger en inblick i riktningen framöver.

Läs hela slutrapporten och flera inspirerande exempel om smartare underhåll
bild
ERBJUDANDE

Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
Läs mer här om hur vi kan hjälpa till
 
14 dec: Digital resiliens inom energisektorn
Välkommen att lyssna in på RISE digitala seminarium om energisektorns digitala systems resiliens. Seminariet avser beröra frågan om energisektorns leveranssäkerhet och de utmaningar energisystemets olika aktörer står inför, idag och i framtiden.
Läs mer och anmäl dig här
19 dec: Thriving Northern Capacities, 15-minuters samhället?
Välkommen till en digital workshop där vi tillsammans utforskar hur ett 15 minuters samhälle med välfärdstekniska lösningar kan se ut. Kristin Hammarberg och Elin Hollström från RISE presenterar en tidig prototyp som vi sedan utvecklar vidare tillsammans. Begränsat antal platser. 
Läs mer och anmäl dig här