Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
22020 g%c3%b6teborg
Årets happening - Konferens Avfall i Nytt Fokus 13-14 mars 2023 i Göteborg
Välkomna på konferensen Avfall i Nytt Fokus som samlar aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet. På konferensen kommer vi att presentera och illustrera resultat från relevanta forsknings- och innovationsprojekt. Missa inte detta tillfälle!
Anmäl dig >
Waste Refinery får fem nya medlemmar
Radma Carbon, GreenIron, LightOre, NOAH och NSR har anslutit sig till nätverket. Vi hälsar dem välkomna i gänget!
 1. Radma Carbon använder magnetiskt aktiverat hydrotermiskt biokol för vattenrening 
 1. LightOre utför filtrering av förorenat vatten samt säljer filtermedia och filterutrustning 
 1. GreenIron använder vätgas för att reducera metalloxider till ren metall 
 1. Noah som tar emot och behandlar både farligt och icke-farligt avfall 
 1. NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) som samlar in och hanterar avfall från företagets ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm
I detta och kommande nyhetsbrev kommer våra nya medlemmar att presenteras. Först ut är en intervju med CCO Tanja Ilic på GreenIron. 
1x1 Besökare från Waste Refinery bland rekonditionerad IT-utrustning.
1x1
Intervju GreenIron
Vad är GreenIrons verksamhetsidé?
GreenIron riktar in sig på cirkulariteten i metallvärdekedjan. Under varm bearbetning av metaller bildas metalloxider. Dessa kan inte användas med traditionell teknologi utan hamnar ofta på deponi och slagghögar. GreenIron har en fossilfri teknologi som kan konvertera metalloxider till metaller. GreenIrons affärsmodell är baserad på en konverteringstjänst, dvs konvertering av metaller som en service.

Hur kom ni från idé till där ni är idag? 
GreenIrons teknologi föddes redan på 1970-talet. Uppfinnaren Hans Murray var redan då inne på cirkularitet och att minska svinnet på värdefulla metaller. Tekniken var vätgasreduktion i en så kallad klockugn. På den tiden fick uppfinningen ingen stor uppmärksamhet, eftersom klimat och miljö inte fick tillräckligt hög fokus eller prioritet. Efter Parisavtalet år 2015 beslutade GreenIrons nuvarande VD, Edward Murray, att det var dags att modernisera idén. Metoden har utvecklats och uppdaterats till dagens teknologiska standard i en ny testanläggning utanför Kumla. Flertalet olika metaller reducerats med hjälp av vätgas och byggnation av en fullskalig anläggning är nästa steg där miljötillstånd processen är igång.

Några specifika lärdomar ni snappat upp på vägen? 
Deponier och slagghögar kan bli K-märkta, tillika är lagstiftningen för att plocka upp material som en gång märkts som ”avfall” straffande. Det finns stora mängder av värdefulla metaller i deponier och slagghögar som kan komma till nytta. Lagstiftningen behöver ses över när nya tekniker utvecklas.

Vad ser ni som den största anledningen till att gå med i Waste Refinery?
Vi vill delta och sprida kunskap och lära av andra. Waste Refinery innebär en möjlighet att samverka inom olika industrier och korsbefrukta olika områden. Dessutom, för att förenkla processen av utvinning av metaller från deponier, slagghögar och gruvor krävs samarbete av näringsliv, akademi och beslutsfattare. Genom att nätverk kan vi påskynda sådana processer.

Vad har företaget för planer inför 2023? 
Vi har den glädjande nyheten att vi har en plats för vår första fullskaliga produktionsenhet och det blir Sandvikens Industripark. Produktionen beräknas vara igång under 2023 och kommer kunna reducera 5 ton oxiderat metallmaterial på ungefär en timme, helt utan utsläpp av CO2. Parallellt planeras flera andra platser för nästa ugn; självklart planerar vi flera ugnar på olika platser, både i Sverige och globalt.  

Detta låter verkligen som ett företag som ligger rätt i tiden. Vi ser fram emot att samverka i framtida projekt. Waste Refinery syftar ju till att vara ett nätverk där kommuner, producenter, insamlare, återvinnare/behandlare, forskare och andra aktörer kan mötas och samverka.  
Läs mer om Inrego >
1x1 Besökare från Waste Refinery bland rekonditionerad IT-utrustning.
1x1
Styrelsens besök hos en av nätverkets medlemmar – Inrego
I december 2022 besökte styrgruppen Inrego i Täby i Stockholm. Inrego var pionjärer inom cirkulär IT och har nu över 25 års erfarenhet. Inrego förlänger livslängden på teknik genom att köpa in, rekonditionera och sälja använd IT-utrustning.
De har idag kunder i 90 länder, med kontor och produktion i både Sverige och Finland. Inrego är ett fint exempel på cirkularitet. Återvinning kräver innovativ teknik, normförflyttning av konsumtionsmönster och forskning. Att få in produkter i ett kretslopp ger en längre livslängd genom återanvändning, reparation och rekonditionering. När slutligen en produkt nått sin livslängd kan material återvinnas. Detta gynnar människa och miljö – både idag och imorgon.
Läs mer om Inrego >
Temadag om textil – anmäl intresse för pågående projekt 
Waste Refinery höll en temadag om textil den 15 december. Målet var och är att hitta projektmöjligheter kring textil. Frågor att begrunda för alla medlemmar: vad är viktigt ur ert perspektiv kring textil? Vilka utmaningar och möjligheter ser ni?  
Temadagen inleddes med en presentation kring nuläge, kommande lagstiftning och aktuell forskning. Några medskick från Hanna Ljungkvist på Profu:  
 • Separat insamling av textil kommer införas i alla medlemsländer från 2025. 
 • Det är oklart om det blir producentansvar eller inte, men det lutar åt det. 
 • De nya kraven skulle kunna innebära förbud mot förbränning av insamlad textil. 
 • Största andelen textil på marknaden består av fossila syntetfibrer, och majoriteten av materialen är blandfibrer. 
 • Vi har idag ingen större sortering av textil för återbruk i Sverige. 
Efter temadagen har nätverket har identifierat flera frågeställningar som behöver lösas. Vi vill skapa projekt kring dessa. Alla medlemmar uppmanas att anmäla sitt intresse. Nästa steg är att bilda mindre arbetsgrupper med intresserade medlemmar som kan driva ansökningar. Kontakta Hanna Ljungkvist på Profu.
 1. Resursoptimering ur systemperspektiv: Större systemanalys där man strävar efter att optimera användningen av olika material (exempelvis textil) på ett mer övergripande plan utifrån bl.a. parametrar som: energianvändning, värme/bränslebehov, materialresurser och utsläpp.
 2. Nudging för beteendeförändring: Hur arbetar man effektivt med att stödja omställning till hållbar konsumtion, sortering etc. och vilka aktörer är ansvariga? Beteendevetenskap, dialog och kunskapsöverföring/förmedling.
 3. Insamlingssystem (och sortering) för textil: Utformning av möjliga lösningar för svenska/nordiska flöden avseende logistik, ekonomi och olika aktörers ansvar mot bakgrunden av separat insamlingskrav 2025.
 4. Hantering av rejekt: Hur hanterar man rejekt från sortering och återvinning av textil på bästa sätt? T.ex. vatten från avfärgning, rester från termokemiska processer etc.


Kontakta Hanna Ljungkvist
Kommande utlysningar för offentlig finansiering av projekt
 • Avfall Sveriges utvecklingssatsning. Resurseffektivt kretslopp, sista ansökningsdag 4 maj. Beteendeförändringar, sista ansökningsdag 23 augusti LÄS MER 
 • Bioinnovation. Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter, sista ansökningsdag 28 mars LÄS MER 
Information om konferenser och möten våren 2023
Några viktiga samlingspunkter att hålla koll på framöver:

 • Avfall i Nytt Fokus, Waste Refinery,13-14 mars 2023 i Göteborg. 
 • The European exhibition and conference for Waste Management and the Circular Economy, 18 – 20 April 2023 i Bergamo, Italien. 
 • Avfall Sveriges årsmöte, 30-31 maj 2023 i Kalmar. 
 • Biochar Summit 2023, 12-15 juni i Helsingborg.
22440 IMG 3462 (3) 1x1
1x1
Kontakt


Välkommen att kontakta verksamhetsledare Carl Jensen.

Telefon: 010-516 5611

17785 Bild1
Kontakt: wasterefinery@ri.se
2919 rise logo research st rgb0
$$$open$$