Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
20328 AdobeStock 275873051 mindre
Waste Refinery utvecklas till Waste Refinery 2.0
Vi utvecklar och förnyar inriktningen på nätverket för att svara upp mot avfall- och återvinningssektorns framtida utmaningar.  

Vision - I Waste Refinery utvecklas en hållbar avfallshantering. Alla relevanta aktörer ingår och samverkar i Waste Refinery.  

Mission Waste Refinery verkar för en säker, hållbar och resurseffektiv hantering av avfall idag och framgent. Vi vill utgöra den självklara plattformen och mötesplatsen för aktörer inom avfallshantering. Vi gör detta genom att:  
  • Identifiera nuvarande och framtida problem och utmaningar inom avfallsområdet
  • Verka för ett öppet och kreativt innovationsklimat genom kunskapsutbyte, testbäddsmiljöer och informationsflöde mellan medlemmar, men även med andra aktörer och omgivande samhälle
  • Vara ett nätverk där kommuner, producenter, insamlare, återvinnare/behandlare, forskare och andra aktörer kan mötas och samverka
  • Initiera samarbeten som leder till projektutveckling, inklusive finansiering
Alla typer av avfall i alla hanteringsled är av intresse för Waste Refinery ― särskilt de där stor miljö-, hälso- och resursnytta kan fås genom utvecklingsinsatser.
bild
Vad innebär detta för dig som medlem?
  • Större nätverk där kommuner, producenter, insamlare, återvinnare/behandlare, forskare och andra aktörer kan mötas och samverka.  

  • Fortsatta tematiska medlemsmöten där utvecklingsinsatser inom branschen diskuteras och prioriteras. Även seminarier, temadagar, workshops och konferenser.  

  • Bevakning av viktiga utlysningar för verksamhetsområdet, både nationellt och internationellt. Utökade möjligheter att utveckla projektidéer och bilda konsortium för ansökningar för offentlig finansiering av FoU-projekt.  

  • Via nätverkets medlemmar finns tillgång till testbäddar för utveckling av nya lösningar, studenter som kan hjälpa till med litteraturstudier och/eller examensarbeten, och tillgång till föreläsningar inom avfallsrelaterade ämnen.
20297 ny ordf%c3%b6rande 1x1
1x1
Presentation av nya ordföranden
– Hej Thomas von Kronhelm, du har varit med i styrelsen i några år som representant för Fortum Waste Solutions. Vad fick dig att ta steget till att bli ordförande?
WR har utgjort en viktig organisation för att hjälpa till att gå ifrån idé/behov till handling. WR har hjälpt till att hitta partners, skapa ansökningar, genomföra tester etc. Det kändes helt enkelt rätt ge lite tillbaka som tack för den draghjälp som Fortum fått genom åren.

– Vad gör du i din roll som ordförande?
Min roll är framförallt att få goda initiativ/idéer till att bli projekt. En viktig arbetsuppgift är att samla olika medlemmar kring frågeställningar som behöver djupare förståelse och/eller en framtida behandlingslösning . Den kollektiva breda och samtidigt djupa kunskapen som finns i form av medlemmarna i WR, är nog absolut den största styrkan med nätverket.

Läs fortsättningen >
1x1 20299 styrelsens bes%c3%b6k sysav 1
1x1
Styrelsens besök hos en av nätverkets medlemmar – Sysav i Malmö
Onsdagen den 27 april samlades styrgruppen för Waste Refinery för ett kombinerat studiebesök och styrgruppsmöte hos Sysav i Malmö.
På förmiddagen tog en av Sysavs två miljöpedagoger, Rustan Nilsson, med oss på besök hos Sysavs nya anläggningar för slaggsortering respektive textilsortering (SIPTex).

Frågorna från gruppen var många kring hur processerna fungerar, prestanda hos anläggningarna, kvalitet på utleveranserna och avsättning av resurserna för att ersätta jungfruliga råvaror. Efter gemensam lunch i Restaurang Sysav genomfördes ett styrgruppsmöte under eftermiddagen. I samband med mötet tackades även Anders Persson, Sysav Utveckling AB, av efter mångårigt styrgruppsarbete vid en gemensam middag. Anders går i pension och ersätts i styrgruppen av Magnus Pettersson, Sysav Utveckling AB.

Läs fortsättningen >
Välkommen till Waste Refinery frukostmöte,
digitalt seminarie 17 juni, kl 08:00 - 09:30
Tema: Utmaning mellan ett giftfritt och resurseffektivt samhälle - vägar framåt

Det finns en vision om att en resurseffektiv och cirkulär ekonomi ska kunna uppnås sida vid sida som miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I praktiken finns en mängd utmaningar. Mötet ger inblick i pågående arbete samt några pusselbitar om vägar framåt

Plats: digitalt via Zoom, länk skickas ut närmare inpå

Anmälan: Senast 15 juni - Anmäl dig via knappen nedan.

Seminariet är begränsat till 150 platser. Får ni ingen plats finns möjlighet att lyssna på seminariet i efterhand. Seminariet kommer att läggas upp på Waste Refinerys hemsida.

Preliminärt program:

08:00 Om Waste Refinery och introduktion till utmaningar mellan ett giftfritt och resurseffektivt samhälle, Dämien Bolinius, IVL
08:10 Kemikalier i en cirkulär ekonomi, Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
08:25 Kaffepaus
08:40 Identifiering och substitution av farliga ämnen, Substitutionscentrum, RISE
08:55 Urval av aktuella projekt med koppling giftfritt och resurseffektivitet, Dämien Johann Bolinius, IVL
09:10 - 09:30 Diskussion om utmaningar mellan ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Anmäl dig här >
Information om konferenser, möten och webinarier
Några viktiga samlingspunkter att hålla koll på framöver:

Exempel på pågående projekt
Waste Refinery fokuserar på teknik och teknikutveckling, skapande av selektiva och effektiva insamlingssystem, hållbarhetsaspekter, systemnyttor, acceptansfrågor och nya typer av avfall.

Just nu arbetar vi med Den gröna energiomställningens material i den cirkulära ekonomin.
Vi kommer titta på vilka typer av nya typer av avfall kommer att uppkomma, vad dessa kan innehålla och hur väl rustade är avfalls- och återvinningsindustrin att hantera dessa på ett resurseffektivt sätt? Tanken är att kunna peka på utvecklingsbehov såväl på teknik som policysidan för att säkerställa att den ”gröna energiomställningen” faktiskt blir grön och hållbar. Vi är i ansökningsfasen och hoppas att projektet ska kunna komma i gång under hösten. Är man intresserad av att bli en del av projektet så kontakta verksamhetsledare Inge Johansson så förmedlar han kontakterna.

Waste Refinery har tillsammans med IVL vid ett flertal tillfällen stått som värd för en uppskattad konferens ”Avfall i Nytt Fokus”. 
På grund av pandemin har den varit lagd på is men nu arbetar vi igen med planering för ett nytt tillfälle. Avfall i Nytt Fokus kommer att hållas i Göteborg 2023. De exakta datumen är inte spikade men det blir troligen i mars. Syftet med Avfall i Nytt Fokus är att agera mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle och lyfta aktuella (och förhoppningsvis nya) perspektiv inom området. Tidigare konferenser har varit väldigt uppskattade och det kommer att bli ett spännande program denna gång också. Mer information kommer att komma ut via nyhetsbrev och Waste Refinerys hemsida framöver.
20320 Inge Johansson 1x1
1x1
Kontakt


Välkommen att kontakta verksamhetsledare Inge Johansson.

Telefon: 010-516 58 64

17785 Bild1
Kontakt: wasterefinery@ri.se
2919 rise logo research st rgb0
$$$open$$