Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
14869 tractor 3486285 640
Tema: Återvinning av näringsämnen
Både av miljöskäl och ur geopolitisk aspekt så behöver näringsämnen sättas i kretslopp och för att återföras till jordbruksmark. Vi har samlat rapporter om forskning på området på vår webbsida wasterefinery.se och i det här nyhetsbrevet.
14871 cereals 480691 285 1x1
1x1
Svenska näringsplattformen driver på forskningen
Svenska näringsplattformen initierades under våren 2019 av RISE och IVL i samarbete med fem av de största VA-bolagen i Sverige.

Både av miljöskäl och ur geopolitiska aspekter behöver näringsämnen sättas i kretslopp och återföras till jordbruksmark.
Läs mer >
1x1 14864 phosphorus deficiency 716834 285
1x1
Nationellt nätverk för fosfor och dess nyhetsbrev

Svenskt Vatten, och det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser, arrangerar den 15 december en digital nätverksträff i form av ett webinarium för att samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorters avlopp.  

Nätverket ger också ut ett nyhetsbrev 2-3 gånger per år som man är välkommen att prenumerera på.


14872 flowers 1174127 285 1x1
1x1
Kompost och jord upphör att vara avfall
Renova har fått klartecken från tillsynsmyndigheten att betrakta den jord och kompost som tillverkas på anläggningen i Marieholm som produkter istället för avfall.

Vid anläggningen i Marieholm komposteras sedan länge park-och trädgårdsavfall och med olika tillsatser i form av till exempel torv, sand och stenmjöl blandas sedan jord av olika typer.
Läs mer >
1x1 14877 Bild2
1x1
Samrötning av avloppsslam och aska från vedförbränning
I ett forskningsprojekt på LTU användes ett nytt sätt för att återvinna näringsämnen genom samrötning av avloppsslam och aska från vedförbränning.

Båda avfallsfraktionerna är anrikade med näringsämnen och har därmed en potential som gödselmedel.
Läs mer >
14867 odel 5003766 1920.jpg BESK nyhetsbrev halvbredd 1x1
1x1
Vad är status på den svenska slamutredningen?
Utredningen Hållbar slamhantering SOU 2020:3 var under våren ute på remiss. 101 remissvar finns tillgängliga på Regeringskansliets hemsida. Regeringskansliet bereder nu betänkandet och remissvaren för framtagande av propositionsutkast för vidare beslut hos riksdagen.

Förslaget sammanfattas här av Anita Pettersson, högskolan i Borås.
Läs mer >
1x1 14868 wheat 228726 285
1x1
Även EUs slamdirektiv ses nu över
Inom ramen för EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin lade Kommissionen fram sitt förslag för att främja storskalig gödseltillverkning av organiskt material eller returråvaror där avfall omvandlats till näringsämnen för grödor.

I maj 2019 antogs en förordning som harmoniserar kraven för gödselmedel som framställs av fosfatmineraler och av organiskt material eller returråvaror i EU.
Läs mer >
14875 martin adams VzL1MT6ZYn0 unsplash.jpg BESk 1x1
1x1
Näringsåtervining genom förbränning av slam
Forskargruppen Swedish Centre for Resource Recovery – Thermal processes har under många år forskat på näringsåtervinning i form av fosforåtervinning. Resultatet är olika projekt, några kring ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmiumsänka genom en innovativ förbränningsprocess.
Läs mer >
1x1 14879 fir drove 1110793 285
1x1
Massabrukens restprodukter gödslar skogsmark
Massabrukens restprodukter kan förädlas till en näringsberikad biokol att användas vid plantskolor och i skogsbruket.

Målet är att avfall uppgraderas till en produkt, marken förbättras med minskad markförsurning och mer kolinlagring, användningen av mineralgödsel minskar och större andel plantor överlever torka..
Läs mer >
14880 Sludge workshop png.pngfeatired 1x1
1x1
Rappport från workshop om slamhantering
Vilka är svårigheterna med slamhanteringen i dag? Vad bör prioriteras? Hur ska resurserna i slammet utnyttjas? Vilka nya behandlingsmetoder och lösningar kan vi vänta oss?

Det var några av ämnena för en workshop om slamhantering med Green North och Waste Refinery i våras.
Läs mer >
Kontakt: wasterefinery@ri.se
2919 rise logo research st rgb0
$$$open$$